REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest akceptacja poniższego regulaminu.

  1. Klient zwany dalej wypożyczającym, wypożycza sprzęt na własną odpowiedzialność i zobowiązuje się do zapoznania wszystkich uczestników spływu z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
  2. Na poczet wypożyczenia kajaków pobierany jest zadatek w wysokości 30% wartości usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem, który nie jest zwracany w przypadku rezygnacji ze spływu.
  3. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność oraz oświadcza, że on i pozostali uczestnicy biorą udział w spływie na własne ryzyko i nie będą rościli pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku.

4. Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich wypożyczalnia nie odpowiada.

5. Wypożyczający oraz pozostali uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania karty turysty i przepisów prawa wodnego, które obligują m. in. do posiadania sprzętu ratunkowego na śródlądowych drogach wodnych i asekuracyjnego na pozostałych oraz zakazują pływania osobom znajdujących się pod wpływem alkoholu.

  1. Wypożyczający odbierając sprzęt, sprawdza stan techniczny i jego kompletność. Brak reklamacji w chwili odbioru sprzętu jest potwierdzeniem, że wydany sprzęt jest kompletny i w dobrym stanie technicznym.
  2. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.
  3. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt od momentu wydania go przez Wypożyczalnię do chwili jego odbioru i potwierdzenia kompletności przez Wypożyczalnię.
  4. Wypożyczający odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu oraz ponadnormatywnym jego zużyciem lub zdekompletowaniem. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość rynkową lub cenę naprawy.

10. Wypożyczający odbiera sprzęt z przyczepy Wypożyczalni i zobowiązany jest dostarczyć go na nią po zakończeniu spływu.

 11. Wypożyczalnia odbiera sprzęt do godziny 19:00. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pobierana jest opłata w wysokości 150 zł za jedną godzinę.

 12. Wypożyczalnia dopuszcza spóźnienie od ustalonej godziny, maksymalnie do 15 minut. Po upływie 15 minut oczekiwania na wypożyczającego, wypożyczalnia pobiera opłaty w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę na każdego oczekującego kierowcę. Ponadto, w przypadku dłuższego spóźnienia niż 15 minut, wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany godziny wydania sprzętu z przyczyn logistycznych.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram