Weryfikacja odznak PTTK i PZK

REFERAT WERYFIKACYJNY TOK NR 49

DZIAŁALNOŚĆ REFERATU

Od 2003r., w ramach społecznej działalności, prowadzimy Referat Weryfikacyjny turystycznych odznak kajakowych PTTK i PZK. Jest on jedyny, jaki został zarejestrowany na terenie Borów Tucholskich. Mieści się w urokliwej scenerii Siedliska Grochowo nad jeziorem grochowskim i Raciąską Strugą oraz w niedalekiej odległości od rzeki Brdy. W związku z posiadanymi uprawnieniami, przyznajemy odznaki kajakowe PTTK do stopnia V „DUŻY ZŁOTY” i PZK do stopnia I „ZŁOTY NA WIOŚLE”. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z turystyką kajakową z jednoczesnym dokumentowaniem swoich wędrówek w książeczkach kajakowych, które w istocie jest bardzo proste. Książeczka wraz z odznakami stanowi świetną pamiątkę i daje możliwość odtworzenia historii swoich spływów. Warto wspomnieć o dzieciach i wielkiej frajdzie oraz dumie jakich dostarczają zdobyte odznaki. Zapraszamy również doświadczonych kajakarzy, którzy w pewnym etapie swojego życia „odpuścili książeczki” i chcieliby powrócić do tej przygody.

CO ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ ODZNAKĘ

 1. Zaopatrzyć się w książeczkę turystycznych odznak kajakowych (wspólna dla PTTK i PZK). Dokładamy starań aby książeczki dostępne były w naszym biurze, jednak jeżeli akurat ich nie będzie to można zakupić przez Internet, gdzie widnieją oferty sprzedaży.
 2. Przeczytać regulaminy odznak kajakowych (w razie wątpliwości można dopytać).
 3. Uzupełnić pierwszą stronę ze swoimi danymi, niezbędnymi do weryfikacji.
 4. Najlepiej na bieżąco dokumentować przebyte wędrówki kajakowe i zdobywać potwierdzenia w książeczce. Prosimy aby wpisy były kompletne, czytelne i dokonane za pośrednictwem trwałego środka piszącego np. długopisu oraz według danych zawartych w tabeli na początku książeczki 🙂
 5. Najlepiej telefonicznie zgłosić nam chęć weryfikacji książeczki. Przy wyborze innej drogi, prosimy o pozostawienie numeru do kontaktu.
 6. Dostarczyć nam wypełnioną książeczkę (osobiście lub za pośrednictwem poczty). Staramy się jak najszybciej dokonać weryfikacji, która w okresie letnim może się wydłużyć ze względu na działalność kajakową.
 7. Po weryfikacji zwracamy książeczki. Warto zadbać o odpowiednią oprawę samego odznaczania np. podczas spływów kajakowych, chociaż niekiedy jest o to trudno (np. gdy ktoś preferuje wędrówki indywidualne. Wypożyczającym u nas kajaki możemy pomóc w stworzeniu odpowiedniej otoczki podczas wręczania odznak.
 8. Referaty Weryfikacyjnie nie otrzymują odgórnie samych odznak i trzeba zadbać o ich wykupienie. Oferty można znaleźć w Internecie lub zapytać u nas w biurze.

KONTAKT

TERENOWY REFERAT WERYFIKACYJNY NR 49

Siedlisko Grochowo

Grochowo 18

89-506 Kęsowo

tel. 609-661-661

e-mail. siedliskogrochowo@gmail.com

REGULAMIN TOK PTTK

Przepisy ogólne

§1

Celem ustanowienia Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK (dalej zwanej TOK) jest propagowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku, zachęcanie do jej systematycznego uprawiania oraz poznawania ojczystego kraju i jego turystycznych szlaków wodnych.

TOK jest świadectwem praktycznych kwalifikacji turysty kajakarza oraz jego systematyczności i wytrwałości.

§2

O TOK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone w niniejszym regulaminie.

§3

Turystyczna Odznaka Kajakowa posiada osiem stopni:

I           stopień          POPULARNY

II         stopień          BRĄZOWY

III        stopień          SREBRNY

IV        stopień          ZŁOTY

V         stopień          DUŻY ZŁOTY

VI        stopień          ZA WYTRWAŁOŚĆ

VII       stopień          ZA WYTRWAŁOŚĆ PLATYNOWY

VIII      stopień          ZA WYTRWAŁOŚĆ DIAMENTOWY

§4

TOK przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych.

TOK do stopnia VII włącznie mogą nadawać Terenowe Referaty Weryfikacyjne pod warunkiem, że osoba weryfikująca posiada odznakę TOK co najmniej równą stopniowi odznaki weryfikowanej.

TOK stopnia VIII przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK na wniosek właściwego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział II Zasady zdobywania odznaki

§5

TOK zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia I "POPULARNEGO".

Kilometry zaliczane do zdobycia odpowiedniego stopnia TOK uzyskuje się za przepłynięcie szlaku wodnego w kajaku lub kanadyjce.

Spływy muszą być wpisane do książeczki TOK.

Przepłynięte kilometry w ramach spływów prowadzonych poza granicami Rzeczpospolitej Polski są uwzględniane tylko wtedy, jeżeli do weryfikowanej książeczki TOK zostaną dołączone pisemne sprawozdania z ich przebiegu, a wpisy w książeczce i informacje w sprawozdaniu umożliwią weryfikatorowi prześledzenie trasy spływu.

§6

Każdy spływ powinien być potwierdzony w książeczce TOK.

Po przepłynięciu ilości kilometrów wymaganych dla zdobycia odznaki danego stopnia, książeczkę TOK należy przesłać do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział III Warunki zdobywania odznaki

§7

Podstawą przyznania TOK jest przepłynięcie na odpowiedni jej stopień niżej wymienionej ilości kilometrów:

I POPULARNY           100 km

II BRĄZOWY  dodatkowo   300 km

III SREBRNY   dodatkowo   600 km

IV ZŁOTY        dodatkowo   1000 km

V DUŻY ZŁOTY          dodatkowo   1500 km

VI ZA WYTRWAŁOŚĆ          dodatkowo   2500 km

VII ZA WYTRWAŁOŚĆ - PLATYNOWY       dodatkowo   4000 km

VII ZA WYTRWAŁOŚĆ - DIAMENTOWY   dodatkowo   6000 km

 

§8

Nadwyżki kilometrów pozostałych po uzyskaniu danego stopnia TOK zalicza się na stopień wyższy.

TOK stopnia I mogą zdobywać turyści, którzy rozpoczęli 10 rok życia.

W okresie ubiegania się o TOK różnych stopni dozwolone są przerwy w zdobywaniu punktów.

W czasie jednego roku można zdobyć tylko jedną TOK.

Zasada określona w p. 4 nie dotyczy stopnia I i II (obie te odznaki można zdobywać w jednym roku kalendarzowym).

Rozdział IV Postanowienia końcowe

§9

Ewidencję turystów, którzy zdobyli TOK, prowadzą w zakresie swych uprawnień odpowiednio: Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.

Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§10

Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK.

§11

Traci moc regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK z dnia 26.05.1995 r.

§12

Regulamin Turystycznej Odznaki Kajakowej PTTK został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

REGULAMIN TOK PZK

Rozdział I Przepisy ogólne

§1

 1. Celem ustanowienia Odznaki Turysty Polskiego Związku Kajakowego (dalej zwanej OT PZKaj) jest propagowanie kajakarstwa powszechnego jako formy aktywnego wypoczynku oraz poznawania szlaków wodnych.
 2. OT PZKaj jest świadectwem systematyczności i wytrwałości kajakarza.
 3. OT PZKaj jest kontynuacją wieloletniej tradycji plakiet i odznak wprowadzonych przez Polski Związek Kajakowy w roku 1930.

§2

 1. OT PZKaj przyznaje się za uprawianie kajakarstwa tym, którzy spełnili warunki określone Regulaminem OT PZKaj.

§3

 1. Odznaka Turysty PZKaj posiada następujące stopnie: Stopień V - młodzieżowy Stopień IV - brązowy Stopień III - srebrny Stopień II - złoty Stopień I - złoty na wiośle Stopień związkowy - diamentowy stopnia III Stopień związkowy - diamentowy stopnia II Stopień związkowy - diamentowy stopnia I

§4

 1. OT PZKaj przyznają :  Komisja Kajakarstwa Powszechnego PZKaj (KKP PZKaj) – Główny Referat Weryfikacyjny OT PZKaj – wszystkie stopnie  Terenowe Referaty Weryfikacyjne OT PZKaj - do stopnia I włącznie.
 2. Podstawą przyznania OT PZKaj jest przedłożenie prawidłowo wypełnionej Książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych.
 3. Osoby weryfikujące OT PZKaj posiadają stosowne uprawnienia i dokonują weryfikacji do wysokości stopnia OT PZKaj jaki sami posiadają.
 4. OT PZKaj wraz z legitymacją wydaje KKP PZKaj lub Terenowe Referaty Weryfikacyjne za stosowną opłatą.

Rozdział II Warunki zdobywania odznaki

§5

 1. Podstawą przyznania OT PZKaj jest przepłynięcie niżej wymienionej ilości kilometrów: 100 km na stopień V - młodzieżowy 400 km na stopień IV - brązowy 1000 km na stopień III - srebrny 2000 km na stopień II - złoty 3500 km na stopień I - złoty na wiośle 6000 km na stopień związkowy - diamentowy stopnia III 10000 km na stopień związkowy - diamentowy stopnia II 16000 km na stopień związkowy - diamentowy stopnia I
 2. Nadwyżki kilometrów pozostałych po uzyskaniu danego stopnia OT PZKaj zalicza się na stopień wyższy.
 3. Odznakę stopnia V mogą zdobywać kajakarze w wieku od ukończenia 9 roku życia do ukończenia 12 roku życia.
 4. W czasie jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień OT PZKaj (nie dotyczy stopnia V i IV – obie te odznaki można zdobywać w jednym roku kalendarzowym).
 5. W okresie ubiegania się o odznakę różnych stopni dozwolone są przerwy w ich zdobywaniu. Rozdział III Zasady zdobywania odznaki

§6

 1. OT PZKaj zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia V lub IV.
 2. Kolejne stopnie przyznaje się po przepłynięciu określonej ilości kilometrów (patrz § 5).
 3. Kilometry zaliczane do zdobycia odpowiedniego stopnia OT PZKaj uzyskuje się za przepłynięcie szlaku wodnego w kajaku, kanadyjce lub pontonie przy pomocy wiosła lub żagla.
 4. Ewidencję przebytych tras należy prowadzić w Książeczce Turystycznych Odznak Kajakowych.
 5. Potwierdzenie udziału w spływach można udokumentować poprzez:
 6. a) wklejkę/pieczęć organizatora spływu,
 7. b) potwierdzenie uzyskane od członków kadry kajakarstwa powszechnego PZKaj (trenerzy, przewodnicy i instruktorzy PZKaj) lub od przodowników PTTK.
 8. c) potwierdzenia zebrane na szlaku spływu w lokalnych przedsiębiorstwach, organizacjach, organach administracji itp.
 9. Spływy organizowane poza granicami kraju są uwzględniane tylko wtedy, jeżeli do weryfikowanej Książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych zostaną dołączone pisemne sprawozdania z ich przebiegu, a wpisy w książeczce i informacje w sprawozdaniu umożliwią weryfikatorowi potwierdzenie długości trasy spływu.
 10. Po przepłynięciu wymaganej ilości kilometrów dla zdobycia danego stopnia OT PZKaj, książeczkę należy przesłać do KKP PZKaj lub do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OT PZKaj Rozdział IV Postanowienia końcowe

§7

 1. Ewidencję kajakarzy, którzy zdobyli OT PZKaj prowadzą w zakresie swoich uprawnień Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz KKP PZKaj.
 2. OT PZKaj nie wolno darować ani wymieniać na inne odznaki.
 3. Za popełnione przez posiadacza OT PZKaj wykroczenia w stosunku do Regulaminu OT PZKaj, Komisja Kajakarstwa Powszechnego PZKaj ma prawo odznakę tej osobie odebrać.
 4. W przypadku utraty Książeczki Turystycznych Odznak Kajakowych właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
 5. Do weryfikacji OT PZKaj stopnia Związkowego – Diamentowego należy dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne.
 6. Książeczka Turystycznych Odznak Kajakowych wypełniona nieczytelnie, niezgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu lub zamieszczoną w niej instrukcją nie będzie weryfikowana.

§8

 1. Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie KKP PZKaj.

§9

 1.  Traci moc Regulamin Odznaki Turysty PZKaj z dnia 10.04.2013 r.

§10

 1. Regulamin Odznaki Turysty PZKaj został zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego uchwałą nr 31/2022/Z z dnia 8.09.2022 i obowiązuje od daty zatwierdzenia.
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram