REGULAMIN POBYTU 

Regulamin pobytu na terenie Pasieki Edukacyjnej Siedlisko Grochowo

 1. Pasieka Edukacyjna Siedlisko Grochowo zwana dalej Pasieką, położona jest na wydzielonym fragmencie działki pod adresem: Grochowo 18, 89-506 Kęsowo i stanowi element działalności pn. Siedlisko Grochowo zwanego dalej Siedliskiem, którego teren jest monitorowany.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z zajęć, odwiedzające oraz przebywające na terenie Siedliska.
 3. Odwiedzających obowiązuje również „Regulamin Siedliska” (w szczególności pkt 5) znajdujący się na stronie www.siedliskogrochowo.pl oraz na terenie obiektu.
 4. Przebywanie na terenie Siedliska możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami.
 5. Opiekunowie przyprowadzające osoby małoletnie do Siedliska zapewniają we własnym zakresie zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo ich dzieci i podopiecznych programach prowadzonych w Siedlisku, w tym w zajęciach edukacyjnych obejmujących kontakt ze zwierzętami oraz w zajęciach z zakresu rekreacji ruchowej (odpowiednio do programu zamówionych zajęć).
 6. Siedlisko Grochowo nie jest placówką oświatową i nie świadczy usług opiekuńczych.
 7. Wszystkie osoby małoletnie na terenie Siedliska mogą przebywać tylko pod opieką osób dorosłych sprawujących nad nimi opiekę oraz czuwające nad ich bezpieczeństwem w trakcie całego pobytu.
 8. Wszyscy przebywający na terenie Siedliska, ze względu na specyficzne warunki terenowe powinni zachować szczególną ostrożność oraz dostosować swoje postępowanie do istniejących warunków, a w szczególności zwrócić uwagę na to, iż zajęcia odbywają się na wolnym powietrzu, w terenie trawiastym, nierównym, kamienistym, na stoku, występuje mokra trawa, ziemia i możliwe błoto, występują nieuregulowane zadrzewienia, zakrzewienia i zarośla (powinni m. in. dostosować ubranie do niesprzyjających warunków pogodowych, nosić buty do chodzenia w terenie itp.)
 9. Zajęcia w Siedlisku oznaczają przebywanie w obecności zwierząt, w tym w szczególności pszczół - należy zachowywać się spokojnie, nie uderzać w ule, nie wykonywać szybkich ruchów, stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 10. W przypadki użądlenia przez owady należy bezzwłocznie powiadomić właściciela lub upoważnioną osobę prowadzącą zajęcia.
 11. W trakcie zajęć, a w szczególności na terenie pasieki i w trakcie zajęć z zakresu rekreacji ruchowej należy stosować się ściśle do poleceń prowadzącego zajęcia.
 12. Osoby odwiedzające oraz opiekunowie grup osób nieletnich mają obowiązek poinformowania właściciela Siedliska o uczuleniach dotyczących w szczególności: uczulenia na jad pszczeli, miód i pyłek pszczeli.
 13. Właściciel nie odpowiada za rzeczy osobiste osób przebywających na terenie Siedliska. Należy je zabezpieczyć samodzielnie przez zniszczeniem lub kradzieżą.
 14. Na terenie pasieki obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.
 15. Na terenie pasieki nie zaleca się noszenia czarnej i „włochatej” odzieży, przechodzenia przed wylotkami z uli oraz stosowania intensywnych perfum, dezodorantów i kosmetyków, co może prowokować pszczoły do agresywnych zachowań. Niezbędne jest również korzystanie z odzieży ochronnej dostępnej w pasiece.
 16. Wejście do domku do uloterapiii możliwe jest po spełnieniu poniższych warunków:
 •  do domku nie wchodzimy z biżuterią, telefonem lub innym sprzętem elektronicznym
 • w domku zachowujemy się cicho i spokojnie,
 • nie budzimy osoby, która zaśnie w trakcie sesji,
 • wejście do domku możliwe jest po 30 minutach od wyjścia poprzedniej osoby.
 1. Właściciel Siedliska zastrzega sobie możliwość wykonywania fotografii i filmowania osób przebywających na terenie Siedliska i wykorzystania fotografii i filmów do własnych celów marketingowych. Wizerunek ww. osób będzie wykorzystywany wyłącznie w kontekście wizyty w Siedlisku. Osoby, które nie wyrażają zgody na fotografowanie, czy filmowanie oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach marketingowych proszone są o pisemne powiadomienie właściciela Siedliska.
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub innych zagrożeń organizator odpowiedzialny za grupę odwiedzających wraz z właścicielem Siedliska decydują o odwołaniu zajęć i ustalają czas kolejnych odwiedzin w dogodnym dla obu stron terminie. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w momencie, gdy wystąpią warunki pogodowe powodujące wzmożoną agresywność pszczół (np. pogoda burzowa). Odwołanie to jest traktowane jako zaistniałe z przyczyn niezależnych od właściciela i nie niesie zobowiązań finansowych wobec osób, które dokonały rezerwacji lub przybyły już na zajęcia. Właściciel i zamawiający dokłada wszelkich starań, by ustalić dogodny dla obu stron termin ponownego odwiedzenia Siedliska.
 3. Właściciel i prowadzący zajęcia nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W razie potrzeby osoby odwiedzające Siedlisko oraz opiekunowie grup powinni we własnym zakresie dokonać odpowiedniego ubezpieczenia odwiedzających.
 4. W przypadku wyrządzenia szkód przez osoby odwiedzające Siedlisko zobowiązują się one do niezwłocznego naprawienia szkód lub pokrycia kosztów naprawy.
 5. Dokonujący rezerwacji zobowiązują się, że w przypadku odwołania przez siebie odwiedzin i powiadomieniu właściciela w terminie późniejszym niż 48 godziny przed zarezerwowanym terminem odwiedzin pokryją w całości koszty pobytu w Siedlisku przewidziane w rezerwacji.
 6. Opuszczenie zajęć przed ich zakończeniem nie upoważnia do zwrotu kosztów uczestnictwa.
 7. Dokonanie rejestracja oraz przebywanie na terenie Siedliska oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram